Showing all 4 results

Điểm vân mỡ ở mức 8-12, được xếp mức A5 là thịt bò Kobe cao cấp nhất