The Best Value – Đáng Giá Nhất (8-10 người)

4.150.000

Giảm Ngay 20% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Dành Cho 8-10 người Kobe A5, Wagyu Cassino & Sườn Bò Úc Angus